Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Dvůr Králové nad Labem
Identifiakční číslo:
00277819
Poštovní adresa:
náměstí T.G. Masaryka 38
Obec:
Dvůr Králové nad Labem
PSČ:
54417
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 499318117
K rukám:
Ing. Jan Fíla
       
E-mail:
fila.jan@mudk.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mudk.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mudk.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Zateplení mateřských škol ve Dvoře Králové nad Labem
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Dvůr Králové nad Labem E.Krásnohorské 2428 a Roháčova 2191
Kód NUTS CZ052 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Zateplení objektů mateřských škol, výměna dřevěných oken a dveří za plastová, zateplení obvodového pláště a střechy certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
9.872.159
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214100-1
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
24.01.2013 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
3
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01.05.2013 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30.09.2014 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě části.
Dílčí část 1: zateplení MŠ Roháčova Dvůr Králové nad Labem.
Dílčí část 2 : Zateplení MŠ E.Krásnohorské Dvůr Králové nad Labem.
Uchazeč může podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky.


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), podoblast podpory - 3.2.1 Realizace úspor energie.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Operační program Životní prostředí, prioritní osy: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), podoblast podpory - 3.2.1 Realizace úspor energie
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky : „Zateplení MŠ E. Krásnohorské a MŠ Roháčova ve Dvoře Králové nad Labem“,

Cílem veřejné zakázky je snížit spotřebu energií a vytápění, snížení negativních vlivů na životní prostředí z vytápění, snížení nákladů na otop, přispět k efektivnímu využívání energetických surovin a napomoci k celkovému zlepšení životního prostředí.
Popis potřeb – snížení nákladů vynakládaných na vstupní energie u mateřských škol ve vlastnictví měst Dvůr Králové nad Labem
Popis předmětu VZ – zateplení objektů mateřských škol formou výměny dřevěných oken a dveří za plastová a zateplení vnějšího obvodového pláště a střechy certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem.
Popis vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele - zateplením objektů dojde ke snížení nákladů na vytápění mateřských škol, které jsou příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem.
Předpokládaný termín splnění VZ – 30.09.2014


-

 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
20/12/2012 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
AQE advisors, a.s.
Identifikační číslo:
26954770
Poštovní adresa:
třída Kpt. Jaroše 1944/31
Obec:
Brno
PSČ:
60200
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 731640430
K rukám:
Mgr. Doroty Rudelové
E-mail:
rudelova@AQE.cz
Fax:
Internetová adresa (URL):
http://www.aqe.cz/

II) ADRESY, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O DANÍCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

IV) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
Zateplení MŠ Roháčova č.p. 2191 Dvůr Králové nad Labem
1) STRUČNÝ POPIS
Výměna oken a dveří, zateplení vnějšího obvodového páště včetně střechy.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214100-1
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
objekt mateřské školy
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
2.214.701
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
24/01/2013 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
3
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
02/05/2013 (dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
Zateplení MŠ E.Krásnohorské č.p. 2428 Dvůr Králové nad Labem
1) STRUČNÝ POPIS
Výměna oken a dveří, zateplení obvodového páště včetně střechy.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214100-1
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
objekty mateřské školy
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
7.657.458
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
24/01/2013 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
3
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
15/06/2013 (dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------