Formulář 08 - Oznámení na profilu kupujícího

Název formuláře Oznámení na profilu kupujícího
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7208010041335


Toto oznámení se vztahuje ke zveřejnění:

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL/ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Město Dvůr Králové nad Labem
Identifikační číslo:
00277819
Poštovní adresa:
náměstí T.G. Masaryka 38
Obec:
Dvůr Králové nad Labem
PSČ:
54417
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Město Dvůr Králové nad Labem
Tel.:
+420 499318117
K rukám:
Ing. Jan Fíla
       
E-mail:
fila.jan@mudk.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele (URL):
http://www.mudk.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mudk.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.mudk.cz/po00000007
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE (v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
 
 
I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
(v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
(v případě oznámení zveřejněného zadavatelem)
 
I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ / ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel / zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích / zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM/ZADAVATELEM
Zateplení mateřských škol ve Dvoře Králové nad Labem
II.2) DRUH ZAKÁZKY
 
II.3) STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY NEBO NÁKUPU(Ů)
Zateplení objektů mateřských škol, výměna dřevěných oken a dveří za plastová, zateplení obvodového pláště a střechy certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem.
II.4) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214100-1
 
Další předměty
 
 
 
 
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě části. Dílčí část 1: zateplení MŠ Roháčova Dvůr Králové nad Labem. Dílčí část 2 : Zateplení MŠ E.Krásnohorské Dvůr Králové nad Labem. Uchazeč může podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky
VI.2) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
19/12/2012 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh

PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
AQE advisors, a.s.
Identifikační číslo:
26954770
Poštovní adresa:
tř. Kpt.Jaroše 1944/31
Obec:
Brno
PSČ:
60200
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 731640430
K rukám:
Mgr. Doroty Rudelové
E-mail:
rudelova@AQE.cz
Fax:
Internetová adresa (URL):