Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7301011046285


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
město Dvůr Králové nad Labem
Identifiakční číslo:
00277819
Poštovní adresa:
náměstí T. G. Masaryka 38
Obec:
Dvůr Králové nad Labem
PSČ:
54417
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Tel.:
+420 499318144
K rukám:
Ing. Veronika Tomková
       
E-mail:
tomkova.veronika@mudk.cz
Fax:
+420 499320178
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mudk.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mudk.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr Králové nad Labem
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 27 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Dvůr Králové nad Labem
Kód NUTS
CZ052
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky je regenerace zeleně vybraných lokalit ve městě Dvůr Králové nad Labem v katastrálních územích Dvůr Králové nad Labem, Zboží u Dvora Králové, Lipnice u Dvora Králové, Sylvárov, Verdek, Žíreč Městys a Žíreč Ves. V rámci realizace akce bude provedeno kácení, ošetření dřevin a výsadba nových. Předpokládaný rozsah předmětu plnění: založení a regenerace sídelní zeleně na celkové ploše zhruba 15,968 ha, založení a regenerace stromořadí o celkové délce přibližně 6 km, v rámci realizace bude vysazeno kolem 350 ks dřevin a ošetřeno přes 1 000 ks dřevin. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále: a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu DWG nebo PDF na DVD-R (dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli po dokončení díla při jeho předání), b) provedení geodetického zaměření, včetně vyhotovení geometrického plánu a jeho předání objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu DWG nebo PDF na DVD-R, c) provedení dopravního značení na komunikacích při provádění kácení a v průběhu arboristických zásahů, a dále d) zajištění povinné publicity projektu spolufinancovanému z prostředků Evropských společenství. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace (dále také "ZD"). Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku jako nadlimitní veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
10 000 000
a
11 000 000
 
 
 
Měna:
CZK
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
77211600-8
 
Další předměty
77211400-6
77341000-2
45000000-7
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
01/04/2013 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Tato veřejná zakázka se vztahuje k programu financovanému z prostředků Evropských společenství:
Operační program Životní prostředí (OPŽP), podporovaný z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj; Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF); Oblast podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele ve smyslu § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a v rozsahu dle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky.

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Zajištění bezpečnosti obyvatel, návštěvníků i turistů ve městě pokácením dřevin se sníženou provozní bezpečností, stabilizace vzrostlé zeleně a výsadba zeleně na vhodných místech původních i nově vybraných v rámci projektu „Regenerace zeleně vybraných lokalit ve městě Dvůr Králové nad Labem“, který je financovaný z OP ŽP a státního rozpočtu ČR a tím zajistit potřebnou účast zájemců z cílové skupiny v projektu.

b) popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu Regenerace zeleně vybraných lokalit ve městě Dvůr Králové nad Labem, který zahrnuje úpravu zeleně celkem 17 veřejných prostranství města Dvůr Králové n. L., mezi kterými jsou hřbitov, parky, parkové plochy a uliční stromořadí, aleje a „návsi“ v městských částech obce.

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Bez realizace veřejné zakázky není možno splnit plánovaný cíl a naplnit potřeby zadavatele, jedná se o součást projektu, který je spolufinancován z evropských strukturálních fondů. Pouze realizací veřejné zakázky je možno splnit plánovaný cíl.

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Listopad roku 2015 (dle předpokládaného harmonogramu projektu).
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://mzp.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
20/02/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh