Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7301011075927


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Dvůr Králové nad Labem
Identifiakční číslo:
00277819
Poštovní adresa:
nám. T. G. Masaryka 38
Obec:
Dvůr Králové nad Labem
PSČ:
54417
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Dvůr Králové nad Labem
Tel.:
+420 499318277
K rukám:
Jaroslava Valentová
       
E-mail:
valentova@mudk.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mudk.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mudk.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a rekonstrukce kanalizace
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Dvůr Králové nad Labem
Kód NUTS CZ052 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové ČOV Dvůr Králové nad Labem tak, aby byla zajištěna potřebná účinnost čištění pro současné i výhledové zatížení a produkci odpadních vod v souladu s požadavky vodohospodářských orgánů i platné legislativy. Zároveň dojde k realizaci opatření na kanalizační síti, která má zamezit nátoku balastních vod do kanalizace. Jedná se o rekonstrukci kanalizace v celkové délce 1,35 km. ČOV je projektována na kapacitu 17 000 EO.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
171 455 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45232421-9
 
Další předměty
45232420-2
45252200-0
90400000-1
45232400-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/04/2014 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/12/2014 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti VZ podle § 86 odst. 2 ZVZ.
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
- zkapacitnění stávající ČOV
- zmírnění stávajícího negativního dopadu likvidace odpadních vod na životní prostředí
- zvýšení životní úrovně obyvatel města
- zlepšení infrastruktury obce a potvoření podmínek pro další rozvoj obce
- splnění závazků vyplývajících ze směrnic ES v oblasti likvidace odpadních vod
- soulad projektu s Rozvojovým strategickým dokumentem obce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové ČOV Dvůr Králové nad Labem tak, aby byla zajištěna potřebná účinnost čištění pro současné i výhledové zatížení a produkci odpadních vod v souladu s požadavky vodohospodářských orgánů i platné legislativy. Zároveň dojde k realizaci opatření na kanalizační síti, která má zamezit nátoku balastních vod do kanalizace. Jedná se o rekonstrukci kanalizace v celkové délce 1,35 km. ČOV je projektována na kapacitu 17000 EO.

3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Intenzifikace stávající čistírny odpadních vod, jejíž kapacita je v současné době již naplněna, zabezpečí likvidaci odpadních vod v souladu s platnými právními předpisy České republiky a se směrnicemi Evropského společenství. Bez ekologické likvidace odpadních vod se zadavatel vystavuje nebezpečí finančního postihu ze strany kontrolních orgánů (ČIŽP, KHS apod….). ČOV bude po intenzifikaci významným způsobem přispívat ke zlepšení životní úrovně občanů města, ekologickému ozdravění recipientu a současně je i nezbytnou podmínkou pro další rozvoj města.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Veřejný zadavatel předpokládá, že realizace předmětu veřejné zakázky bude zahájena v květnu 2014 a ukončena do 18 měsíců předáním hotové stavby.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
09/12/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh