Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7301011077057


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Dvůr Králové nad Labem
Identifiakční číslo:
00277819
Poštovní adresa:
nám. T. G. Masaryka 38
Obec:
Dvůr Králové nad Labem
PSČ:
544 17
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Dvůr Králové nad Labem
Tel.:
+420 499318277
K rukám:
Jaroslava Valentová
       
E-mail:
valentova.jaroslava@mudk.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mudk.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mudk.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rekonstrukce kanalizace a vody v ul. 28. října ve Dvoře Králové nad Labem
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Dvůr Králové nad Labem
Kód NUTS CZ052 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Stavba je rozdělena do II. etap: SO 301 Kanalizace -kanalizační stoky o celkové délce 666 m a vybudování celkem 13 ks kanalizačních šachet.
SO 302 Vodovod o délce 656 m vč. osazení 2 nadzemních hydrantů. Stavba je rozdělena do II. etap.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
30 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45231300-8
 
Další předměty
45232400-6
41110000-3
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/05/2014 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/07/2014 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele v souladu s § 86 zákona o veřejných zakázkách, ve znění prováděcích předpisů

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. 28. října ve Dvoře Králové nad Labem“

1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
- zkvalitnění splaškových vod na ČOV ve Dvoře Králové nad Labem
- zlepšení infrastruktury obce a vytvoření podmínek pro další rozvoj obce
- soulad projektu s Rozvojovým strategickým dokumentem obce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. 28. Října ve Dvoře Králové nad Labem tak, aby bylo zajištěno zlepšení infrastruktury obce a zásobování pitnou vodou. Jedná se o rekonstrukci kanalizace v celkové délce 665 m a vybudování 13 ks kanalizačních šachet a vodovodu v délce 656 m.

3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Rekonstrukcí kanalizace a vodovodu zabezpečí kvalitní odvod splaškových vod a zkvalitní dodávky pitné vody pro obyvatele města. Rekonstrukce významným způsobem přispěje ke zlepšení životní úrovně občanů města, ekologickému ozdravění recipientu a současně je i nezbytnou podmínkou pro další rozvoj města.

4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Veřejný zadavatel předpokládá, že realizace předmětu veřejné zakázky bude zahájena v květnu 2014 a ukončena do 4 měsíců předáním hotové stavby.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Bude financováno z rozpočtu města.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
19/12/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh