Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011020608


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Dvůr Králové nad Labem
Identifiakční číslo:
00277819
Poštovní adresa:
náměstí T. G. Masaryka 38
Obec:
Dvůr Králové nad Labem
PSČ:
54417
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Město Dvůr Králové nad Labem
Tel.:
+420 499318111
K rukám:
Ing. Eva Šírková
       
E-mail:
sirkova.eva@mudk.cz
Fax:
+420 499318178
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mudk.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 16 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Dvůr Králové nad Labem
Kód NUTS
CZ052
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Jedná se o odvoz a likvidaci komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové nad Labem. Překládací stanici (vč. pozemku) si zajišťuje každý uchazeč sám na vlastní náklady.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
16 500 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90513200-8
 
Další předměty
90512000-9
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
21/09/2019 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti ve smyslu § 68 a v rozsahu dle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb.: Cílem je odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L. Bez realizace veřejné zakázky není možno splnit plánovaný cíl, je třeba zabezpečit odvoz a likvidaci komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora. Požadovaná kapacita překladiště a nádob na objemný odpad a frekvence odvozu odpadu byla zvolena tak, aby odpad mohl být průběžně svážen a předáván k odstranění. Nepočítáme s jinou alternativou k dosažení námi plánovaných cílů. Pouze realizací veřejné zakázky je možno splnit plánovaný cíl. S ohledem na rozsah plnění veřejné zakázky, s přihlédnutím k cíli veřejné zakázky, považuje zadavatel za naprosto zásadní, aby byla spolupráce s novým odběratelem komunálního odpadu bezproblémová. Ověření kvality uchazeče předložením jím realizovaných služeb, je proto pro zadavatele logickým vyústěním v předchozí větě nastoleného požadavku. Jako základní hodnotící kritérium byla zvolena ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ ekonomická výhodnost nabídky, neboť nejlépe odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a s ohledem na rozsah, složitost a předmět plnění veřejné zakázky není možno hodnotit pouze nejnižší nabídkovou cenu. Dílčí kritéria: nabídková cena (váha 50%), celková výhodnost typu překladiště (váha 30%), vzdálenost překladiště od centra (náměstí T. G. Masaryka) Dvora Králové n. L. (váha 20%). Předpokládaný termín splnění VZ: 01.01.2016 - 31.12.2018.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
19/08/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh